Nyheter 2021

Våre Retrett-tilbud!

Mange har spurt om vi åpner for
retretter igjen. Men som det ser ut
nå, ser vi oss nødt til å utsette våre
retrett-tilbud til mai / juni 2021
eller til høsten!
“Gud møter oss og omfavner oss
i vår konkrete virkelighet!”  (p.Lambert SJ)

KORSVEIEN

1. Stasjon: Klar til å gå korsveien

”Min mat, det er å gjøre hans vilje som har sendt meg,
og utføre hans verk.” Joh. 4,34
Jesus, du viser oss dine bundne hender. Du vil være
helt til Faderens disposisjon. Bundet til hans vilje,
er du beredt til å gå korsveien, konsekvent inntil det siste.
Jesus, du viser oss dine bundne, men likevel åpne hender.
Du stiller deg til disposisjon for oss mennesker. Bundet
til Faderen, vil du også binde deg til oss.
Du åpner dine bundne hender, for å gi oss i gave frukten
av din lidelse og din lydighet: din miskunn.
Du bryter ikke staven over oss som Pilatus over deg.
Du vil ikke synderens død, men hans liv.
Jesus, gjør du oss beredt til å gå veien med deg,
særlig i lidelsen.

2. Stasjon: Ja til korset
”For forkynnelsen av korset, den lyder nok som dårskap
for dem som går sin undergang i møte; men for oss som
er på frelsens vei er den Guds kraft.” 1.Kor.1,18
Jesus, du sier ditt Ja til korset.
Du sier det til Faderen:
engstelig spørrende, men også beredt,
hengiven og tillitsfull.
Du omfavner korset med begge hender:
ikke mer bundet, men du binder deg selv.

 

Du trekker også vårt kors til deg,
tar på deg all vår skyld. Du omfavner korset
for hele verden, også mitt.
Jesus , la oss si JA til korset som tynger oss.

3. Stasjon: Korsets etterfølgelse

“Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på
sitt eget, ta opp sitt kors, og følge meg.” Mt 16,24
Jesus, du har falt. Tyngden av korset trykker deg ned.
Vår skyld tvinger deg til jorden. Og likevel: du ser opp!
Ditt blikk, din munn og din hånd er rettet mot oss.
Mennesket  som møter deg, er innesluttet i ditt kors,
blir oppfordret å følge deg.
Jesus, gir oss kraft til å stå opp og følge deg.
(Joseph Krautwald,korsvei,utdrag)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

SØSTER HILDE BAHLMANN, CSJ

IN MEMORIAM


JEG ROPTE TIL HERREN OG HAN HØRTE MEG!
Salme 3:4

I dine hender overgir jeg min ånd, du forløser meg,

Herre, du trofaste Gud. Salme 31:6

Søster Hilde Bahlmann

Født: 11.06.1933 i Varrelbusch/ Tyskland

Døde: 1. januar 2021 på St. Josephsøstrenes Hjem, Grefsen

Requiem kl. 11.00, fredag 8. januar  i Kristi Konge Kapell, deretter begravelse på Grefsen kirkegård

pga.corona pandemien er deltagelsen begrenset til  bare medsøstre.

Før sr. Hilde Bahlmann kom i klosteret
hadde hun lært kjøkkenet og arbeidet 4 år
i et feriehjem for barn, som søstre fra en annen
kongregasjon hadde ansvar for.
Sr. Hilde
hadde en slektning som er biskop i Brazil.
Hun
ville også tjene Kirken utenfor sitt hjemland.
Da hun fikk
kontakt med St. Josephsøstrene
og etter bønn og overveielse
kjente hun at hun
hørte hjemme der.


Hun begynte sitt postulat hos St. Josephsøstrene i
Albachten, Tyskland 1. februar 1959.
15. august 1961 avla hun sine første løfter på
St. Joseph Institutt i Oslo
og sine evige løfter 15. august 1966.

I 1962 ble hun utdannet som hjelpepleier på
Vor Frue sykepleieskole.
Fra 1965 til 1974 var hun hjelpepleier på Vor Frue Hospital.
Fra 1974 til 1981 arbeidet hun som hjelpepleier
på St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen.
I 1 ½ år var hun ansatt på Glemmen aldershjem og bodde i
kommuniteten i Fredrikstad.
Desember 1982-1988 kom hun tilbake som hjelpepleier på
St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen.
Fra 1988 -1993 bodde hun på St. Josephs Institutt
i Akersveien, og i 1988 hadde hun et sabbatsår. Et år
med religiøs fornyelse og utdypning av Spiritualiteten.
Sr. Hilde var meget from og hadde en spesiell andakt til
Guds mor Maria. Hun likte å synge felles tidebønner
og
var også medlem av sangkoret.

I1993 kom hun igjen til St. Josephsøstrenes Hjem, og hjalp
til som kjøkkenassistent. Der var hun noen år, og fikk den
tunge diagnosen hjernesvinn.
Så kom hun til sykeavdelingen på Grefsen, hvor hun var
inntil hun døde 1. januar 2021.
De siste årene var hun dement og døde til slutt av hjertesvikt.

Som person var sr. Hilde livsglad og hadde lett
for å få kontakt med folk. Hun var humoristisk og hadde
sans for spøk og latter. Hun var stort sett opplagt og blid, og
både ansatte og medsøstre var glade i henne.
Hun var hjelpsom og villig til å stå til tjeneste.

Hennes siste tid på sykeavdelingen var nok en tung
tid. Hun likte å få besøk, og særlig glad ble hun når våre
unge søstre sang med og for henne.
Hun var gla
d i Maria, Guds mor, og ba ofte til henne.
På 1. januar Festen for Guds Hellige Mor Maria,
hentet vår Herre henne hjem, midt under vår vesper-
gudstjeneste. En medsøster og to sykepleiere var
tilstede da hun sovnet stille og rolig inn.

Vi takker henne for hennes innsats for Kirken og
samfunnet, ja for hennes liv i bønn og arbeid som
har betydd mye for oss og mange andre.

Vi ber om forbønn for sr. Hilde, hun er nå også
en god forbeder for oss alle.
Må hun hvile i Guds kjærlighet og fred.

St. Josephsøstrene

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

SCHWESTER HILDE BAHLMANN, CSJ

IN MEMORIAM

Ich rief den Herrn an und er hörte mich! Psalm 3: 4

In deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst Herr, du treuer Gott.
Psalm 31: 6

Schwester Hilde Bahlmann

Geboren: 11.06.1933 in Varrelbusch

Gestorben: 1. Januar 2021 im St. Josephsøstrenes Hjem, Grefsen

Requiem: in der Kapelle auf Grefsen, Låven

Anschließend Beerdigung auf dem Friedhof, Grefsen

(wegen Koronapandemie, Teilnahme ist nur auf Mitschwestern beschränkt.)

Bevor sr. Hilde Bahlmann ins Kloster kam, hatte sie die Küche gelernt und 4 Jahre in einem Ferienhaus für Kinder, welches von Schwestern einer anderen Kongregation geleitet wurde, gearbeitet.

Sr. Hilde hatte einen Verwandten, der Bischof in Brasilien ist. Sie wollte auch der Kirche außerhalb ihres Heimatlandes dienen. Als sie sich mit den St. Josephschwestern von Chambéry, Norwegische Ordensprovinz in Verbindung setzte und nach Gebet und Überlegung, fühlte sie sich für diesen Orden berufen.

Sie begann ihr Postulat am 1. Februar 1959 bei den St. Josephschwestern in Albachten, Deutschland und ihr Noviziat am 15. August 1959 im St. Joseph Institutt in Oslo.

Am 15. August 1961 legte sie ihre ersten Gelübde im St. Joseph Institutt in Oslo und ihre ewigen Gelübde am 15. August 1966 ab.

1962 wurde sie zur Krankenpflegerin ausgebildet in der Vor Frue

Krankenpflegeschule.

Von 1965 bis 1974 war sie Krankenpflegerin im Vor Frue Hospital, Oslo.

Von 1974 bis 1981 arbeitete sie als Krankenpflegerin im St. Josephsøstrenes Hjem, Grefsen. Sie war 1 Jahr lang im Altersheim Glemmen beschäftigt und lebte dann in der Schwesterngemeinschaft in Fredrikstad.

Im Dezember 1982-1988 kehrte sie als Krankenpflegerin ins St. Josephsøstrenes Hjem, Grefsen, zurück . Von 1988-1993 lebte sie im St. Joseph Institutt in Akersveien, Oslo und 1988 hatte sie ein Sabbatjahr. Ein Jahr mit religiöser Erneuerung und Vertiefung der Spiritualität.

Sr. Hilde war sehr fromm und hatte eine besondere Andacht zur Mutter Gottes Maria. Sie liebte es, gemeinsam die Stundengebete zu singen und war auch Mitglied des Chores.

1993 kehrte sie nach St. Josephsøstrenes Hjem zurück und half als Küchenassistentin. Sie war ein paar Jahre dort und erhielt dann die schwere Diagnose von Zerebralparese. Dann kam sie auf die Krankenstation im St. Josephsøstrenes Hjem, Grefsen, wo sie am 1. Januar 2021 starb.

In den letzten Jahren war sie dement, sie wurde schwächer und starb an Herzversagen.

Schwester Hilde war ein froher Mensch und hatte es leicht, in Kontakt mit Menschen zu kommen. Sie war humorvoll und hatte Sinn für Spass und Lachen. Sie war gewöhnlich gut gelaunt und zufrieden. Sowohl die Angestellten als auch Mitschwestern liebten sie. Sie war stets hilfsbereit.
Die letzten Jahre auf der Krankenstation waren schon eine schwere Zeit für Schwester Hilde. Sie hatte gern Besuch und freute sich besonders über unsere junge Schwestern, die mit und für sie sangen. Sie liebte Maria, die Mutter Gottes, und betete oft zu ihr. Am 1. Januar, dem Fest der Heiligen Mutter Gottes Maria, holte der Herr sie heim zu sich während wir die Vesper in der Kapelle sangen. Sie schlief ruhig ein im Beisein einer Ihrer Mitschwestern und zwei Krankenschwestern.

Wir danken Schwester Hilde für ihren Dienst in der Kongregation, in Kirche und Gesellschaft in Norwegen. In ihrem Leben in Gebet und Arbeit hat sie uns und vielen anderen Menschen viel bedeutet.

Wir bitten um Fürbitte für Schwester Hilde. Sie tritt jetzt als Fürsprecherin im Himmel für uns alle ein.

Möge Schwester Hilde in der Liebe und im Frieden Gottes ruhen. R.I.P.

St. Josephschwestern von Chambéry

Norwegische Ordensprovins