Klosterutdanning

 

Hvordan blir jeg St. Josephsøster?

Den enkelte som ønsker å begynne på de innledende trinn,  må føle et kall innenfra, et kall fra Gud. Vedkommende prøver å svare på dette kallet i stillhet og bønn. I den tiden søker personen Guds nærvær og tiltrekkes av bønn og deltagelse i den hellige messe. Slik modner kallet og vedkommende blir mer og mer overbevist om at Gud har valgt henne til å gå denne veien. I første omgang er det oftest bare en indre, hellig hemmelighet som bare vedkommende og Gud vet om.

retrett-00957b

Dernest kan det være bra å oppsøke en person, en har tillit til, eller en i et kloster, som hun kan snakke fortrolig med og få svar på en del spørsmål,  for å få avklart sitt kall.
Dersom hun ønsker det, kan hun bli innbudt til å være sammen med søstrene en weekend eller noen dager. I den tiden vil hun få høre om søstrenes bønn, arbeid, spiritualitet og fornemme om det er noe som stemmer overens med det kallet hun føler i sitt innerste, det vil si:  Om hun får en ”hjemme følelse. ”

Gud gir ikke bare et kall, men han fører oss også videre på veien. Hvis den enkelte har funnet ut at hun ønsker å prøve dette kallet, kan hun bli  invitert og akseptert av søstrene som kandidat. Da  lever hun sammen  med søstrene i en konkret kommunitet og tar del i bønn,  fellesskap og daglig liv.

Ønsker vedkommende etter en tid å gå videre, kan hun begynne postulatet. Kandidaten må selv uttrykkelig spørre om å få begynne i postulatet Dette er fremdeles en tid til ”kom og se”. Postulatet kan vare fra ½ år-til 1 år, men kan forlenges inntil 2 år. Personen må være tilstrekkelig moden som menneske og som kristen og så vidt mulig ha en viss erfaring fra arbeidslivet og apostolisk virksomhet.

I den innledende fase må postulanten tenke nøye igjennom hva hun har valgt, og hennes valg må få anledning til å modnes slik at hun klart kan se om dette virkelig er et kall fra Gud.

Erfaringer i kommunitetslivet vil etter hvert gi kommuniteten  og postulanten anledning til å lære hverandre bedre å kjenne.
Postulanten får hjelp til å utvikle seg som menneske og kristen. Hun får egnet trosundervisning, slik at hun kan utdype sitt trosliv. En innføring i St. Josephsøstrenes Historie, Spiritualitet og opplæring i bønn bidrar til at hennes overgivelse til Gud kan hvile på et solid grunnlag.

utdanning-00349

Når denne ”kom og se” tiden – postulatet- er omme, kan postulanten  be om å få begynne sitt novisiat. Provinsforstanderinnen rådfører seg med utdanningsteamet og ber om avgjørende avstemning i provinsrådet før hun gir postulanten adgang til å begynne sitt novisiat(§103 i våre konstitusjoner)
Før hun begynner novisiatet skal hun ha en lengre retrett.

Novisiatet er en tid hvor hele mennesket radikalt må innstille seg på Jesus Kristus. Kristus er vår første og egentlige Lærer. Vi må vite at  Kristi Ånd er midtpunktet i vårt liv og  derfor er  målene:

• Å hjelpe hvert nytt medlem til å være åpen, slik at Skaperen kan gjøre henne til den ekte personen Gud ønsker at hun skal være.
• Å vokse i ønske og evne til å bli forvandlet av Gud.
• Å hjelpe hver enkelt til å bli vàr sine dypeste lengsler, og gradvis å vokse i et  sterkt og kjærlig forhold til Jesus og til Guds folk.
• Å gi tid og rom for hver enkelt til å bli bedre kjent med seg selv, sine egne verdier og å bekrefte og akseptere seg selv som den personen Gud vil at hun skal være.
• Å bli klar over at den karisma hun allerede har i seg selv, er den samme som er St. Josephssøstrenes karisma, og å vokse i sin forståelse av hvordan vi lever ut vår karisma i Kirken, kongregasjonen og samfunnet.
• Å utvikle kvaliteten av sine mellommenneskelige forhold i og utenfor fellesskapet.
• Å leve på en enkel og balansert måte.
• Å hjelpe hver enkelt til å verdsette og forstå  å utøve et apostolat  med trofasthet og iver er en vesentlig del av vår karisma.
• Å utvikle og verdsette at vi er en internasjonal kongregasjon.
• Å bli så nær knyttet til Gud, at hun er i stand til ”å iføre seg Jesu Kristi sinnelag” i sammenheng med vår karisma og vår spiritualitet.
• Å bli et livgivende medlem av kommuniteten
• Å delta aktivt i kommunitetens liv for å bidra til vekst og medansvar.

Etter to års novisiat avlegger novisen de første løfter,  det første skritt mot de evige løfter- for slik å gi til kjenne at hun ønsker å gi seg helt til Herren.
I tillit til at Gud er trofast, forbereder hun seg til de evige løfter, i frihet og med vilje til å tjene andre. Novisen blir ført inn i et liv etter de evangeliske råd om kyskhet, fattigdom og lydighet, slik de leves i kongregasjonen. Sammen med den kommunitet hvis liv hun deler, lærer hun å søke Gud og å være rede til å fylle den oppgave Han vil gi henne.
Tiden med de første løfter varer fra 3 til 6 år.

Ved de evige løfter forplikter søsteren seg innenfor Kirken, offentlig og ugjenkallelig å følge Kristus.

Hun lover å leve i kyskhet, fattigdom og lydighet ifølge konstitusjonene for St. Josephsøstrene av Chambéry.

Søsteren søker skriftlig om å få avlegge de evige løfter som er et alvorlig skritt.Derfor kreves minst 2 måneders intensiv forberedelse og en lengre retrett.
Det er provinsforstanderinnen som gir tillatelse til løfteavleggelsen etter avgjørende avstemning i rådet, og etter at hun har rådført seg med kommuniteten, og med den søster som har ansvar for denne fasen av utdanningen. Tillatelsen må være bekreftet av generalforstanderinnen.

Under eukaristifeiringen mottar provinsforstanderinnen søsterens evige løfter, på kongregasjonens vegne og i generalforstanderinnes sted.

301220082186

301220082227

Vår utvikling og utdanning tar aldri slutt, den er en vedvarende prosess.  Derfor må det på alle nivåer tas initiativ og finnes strukturer som kan styrke og fremme menneskelig og åndelig vekst, i samsvar med den enkeltes behov, alder og situasjon. Vi legger særlig vekt på åndelig utvikling, fornyelse av kommunitetslivet, økt  teologisk og pastoral videreutdanning, og menneskelig og faglig fornyelse (tankene om utdanningen er delvis fra våre konstitusjoner og fra retningslinjer for utdannelsen).

Ønsker du mer informasjon så kontakt : Sr. Anette (23400935)   eller Sr. Marit ( 23400922)